JP SHUHAN Co., Ltd.

6F,MFPR Shibuya Nanpeidai Building

16-11,Nanpeidai-cho,Shibuya-ku,Tokyo,150-0036,Japan

Phone:+81-3-5784-5120

Facsimile:+81-3-5784-5121